อบรม iso 9001 : 2015 อบรมแล้วได้อะไร และเนื้อหาในการอบรม

อบรม iso

อบรม iso มีความสำคัญหรือไม่ ทำไมสถานประกอบกิจการทั้งหลายถึงต้องส่งพนักงานเข้ารับการอบรม เนื่องจากปัจจุบันการประกอบธุรกิจต่างๆ มีการแข่งขันสูง ในขณะเดียวกันลูกค้าต่างต้องการคุณภาพและความเชื่อมั่น ถือเป็นหัวใจของการทำธุรกิจที่ต้องสร้างความน่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และคุณภาพก็คือสิ่งที่จะทำให้ธุรกิจคงอยู่ได้ในระยะยาว ดังนั้น ธุรกิจจำเป็นต้องมีระบบการจัดการคุณภาพที่ดี เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ISO 9001 : 2015 มาตรฐานที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศด้านการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการภายในองค์กร การอบรม iso 9001 มีความสำคัญมากสิ่งที่คาดว่าจะได้รับเมื่อผ่านการอบรม

 • เพื่อให้องค์กรสามารถจัดการคุณภาพได้อย่างถูกต้อง สามารถขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดึงดูด รักษาฐานลูกค้า ปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อให้องค์กรสามารถบริหารจัดการภายในได้อย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน
 • เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในสินค้าและบริการมากขึ้น

รายละเอียดของการอบรม iso 9001 : 2015

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ios 9001 : 2015
 • การปรับปรุงมาตรฐานเวอร์ชันใหม่ และข้อกำหนด iso 9001 : 2015
 • การประยุกต์และการตีความมาตรฐาน iso 9001 : 2015
 • บริบทและการบริการความเสี่ยงในด้านคุณภาพ
 • ความรู้เบื้องต้นและการตรวจติดตามภายในมาตรฐาน iso 9001 : 2015
 • ระบบเอกสารและการควบคุมเอกสาร
 • กำหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพและตัวชี้วัดความสำเร็จ
 • จิตสำนึกด้านคุณภาพ มาตรฐาน iso 9001 : 2015
 • การเขียน CAR และบริหารจัดการ CAR มาตรฐาน iso 9001 : 2015

ใครบ้างที่ควรเข้ารับการอบรม

 • พนักงานทั่วไป
 • ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวางแผน การกำกับดูแลระบบมาตรฐาน iso 9001 : 2015

ทุกหน่วยงานจำเป็นต้องมีมาตรฐาน iso 9001 : 2015 เข้ามาช่วยบำรุงและพัฒนาหน่วยงาน หากไม่มีระบบ ระเบียบการจัดการ ไม่มีรูปแบบการทำงานที่ชัดเจน การทำงานก็ไม่แตกต่างไปจากระบบครอบครัว การทำงานในลักษณะนี้ไม่เป็นการพัฒนาองค์กรสักเท่าไหร่

หลักของการบริหารงานคุณภาพ

 • ให้ความสำคัญกับลูกค้า
 • ความเป็นผู้นำ
 • การมีส่วนร่วมของบุคลากร
 • การบริการเชิงกระบวนการ
 • การบริการอย่างเป็นระบบ
 • การปรับปรุงแบบต่อเนื่อง
 • ตัดสินค้าบนพื้นฐานความเป็นจริง
 • ความสัมพันธ์กับผู้ขายเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน

เมื่อองค์กร ผ่านการรองรับมาตรฐาน iso 9001 : 2015 แล้ว พนักงานทุกคนต้องรู้แล้วเข้าใจด้วยว่า iso 9001 : 2015 คืออะไร มาตรฐานเป็นอย่างไร ดังนั้น การอบรม iso 9001 : 2015 จึงมีความสำคัญมาก หากมีเพชร มีทองคำอยู่ในมือแต่ใช้ไม่เกิดประโยชน์ ก็สูญเปล่า แต่เมื่อรู้ พนักงานทุกคนมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันสามารถบริหารจัดการ หรือช่วยกันพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าได้ องค์กรย่อมประสบความสำเร็จแน่นอน